Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Liikennemelu ja Eskon aloitteet

 

Huom!  Tämä osio sisältää liikennemeluasioita käsittelevän sähköpostiviestini liikenneministeri Anu Vehviläiselle.  Tällä osiolla kannattaa viivähtää "ajan kanssa".

 

 

LIIKENNEMELU JA SEN TORJUNTA TAMPEREEN ALUEELLA

 

                      Tampereen - kuten koko Suomen liikennemelu voidaan jaotella kolmeen eri osioon.

 

                      *                    tieliikennemeluun

                      *                    rautatiemeluun ja rautatietärinään

                      *                    lentomeluun

 

                      Tarkastelen tässä osiossa ainoastaan tielikkennemelua.

    

Tieliikennemelun alueella asuu Suomessa arviolta 350.00 kansalaista. Luvussa eivät ole mukana kaupunkien katuliikennemelusta kärsivät henkilöt.

 

Tiehallinnolle tieliikenneturvallisuus on ykkösasia ja tieliikenteen meluntorjunta on vasta toissijainen kysymys.

 

Tieliikenteen meluntorjuntakohteet ovat painottuneet pääkaupunkiseudulle, sillä lähes kaikki tieliikenteen meluntorjuntakohteet ovat keskittyneet sinne.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä määritteli vuonna 2007 kohteet, jotka ovat tärkeimmät koko maan meluntorjuntakohteista.

 

Näistä kohteista on nyt valittu 44 kohdetta, joiden piirissä asuu 13.400 ihmistä. Näidenkin kohteiden painopiste on pääkaupunkiseudulla - neljä kohdetta sijaitsee Lempäälässä tai Tampereella.

 

Minkäänlaista varmuutta näiden 44 kohteen meluntorjunnan toteuttamisesta ei ole, sillä pienintäkään varmuutta rahoituksesta ei ole.

 

Kyseessä on sellaiset meluntorjuntakohteet, joiden toteuttaminen maksaisi yhteensä lähes 100 milj. euroa - valtion osuus nykykustannuksin olisi 72 milj. euroa ja kuntien maksettavaksi jäisi 24 milj. euroa. On helppo uskoa, että näitä summia ei ole osoitettavissa!

  

Tieliikenteen meluntorjunnassa kustannusjaon periaate on se, että uuden tien osalta kustannusvastuu on Tiehallinnolla ja vastaavasti jos asutusta kaavoitetaan olemassa olevan liikenneväylän varteen, niin kustannusvastuu on kunnalla.

   

Miten Tampereella pitäisi edetä?

 

On Tampereenkin kannalta valitettavaa, että seuraava meluselvitys laaditaan vasta 2011…2012 ja siinä on mukana 2.300 tiekilometriä.

 

Positiivista tamperelaisten kannalta on se, että em. selvityksen laatii istuva hallitus.

 

Valitsemalla seuraavaan Tampereen kaupunginvaltuustoon sellaisia luottamushenkilöitä joilla on toimivat suhteet maan hallitukseen, voidaan osaltaan varmistaa se, että Tampereen melukohteet saataisiin sisältymään seuraavaan valtakunnalliseen meluselvitykseen.

 

Esko Erkkilän toimet tieliikennemelun vähentämiseksi Tampereen alueella

 

Palokallion Omakotiyhdistys ry:n toimet 

 

Minulla on ollut ilo kuulua muutaman henkilön ydinporukkaan, joka on saanut merkittävästi aikaan Tampereella tieliikenteen meluntorjunnassa.

 

Tarkoitan Palokallion Omakotiyhdistys ry:n toimintaa ja sen aktiviteetteja ns. Ikea-kysymyksen hoidossa.

 

Olen toiminut Palokallion Omakotiyhdistyksen aktiivina lähes koko yhdistyksen olemassaoloajan eli 18 vuotta. Olen rivijäsenen lisäksi ollut kaikilla yhdistyksen vastuupaikoilla rahastonhoitajan tehtäviä lukuunottamatta. Rahastonhoitajan tehtävä on niin spesiaalihomma, että sitä on hoitanut melkein koko ajan Seppo Viljamaa - Seppo hoiti rahastonhoitajan tehtäviä oto:na silloinkin, kun hän toimi puheenjohtajana !

 

Ikea-kysymys on sinällään surkea esimerkki kunnallisen päätöksenteon tasosta Tampereella. Siitä on erillinen osio näillä nettisivuilla, mutta nyt sen tiimoilta aikaansaatuun meluntorjuntaan.

 

Saimme aikaiseksi meluvallin moottoritien varteen. Meluvalli on valmistumassa syksyn 2008 aikana.

 

Meluvallin annetaan painua talvi ja kesällä 2009 meluvallin päälle tullaan rakentamaan neljä metriä korkea meluseinä.

 

Ensimmäiset meluseinäsuunnitelmat ovat "kolahtaneet" Eskon tietokoneelle sähköpostina ja nyt olemme antamassa lausuntoa Tiehallinnon ja Destian suunnitelmista.

 

Palokallion kohdalle moottoritien varteen rakennettava meluvalli ja sen päälle tuleva meluseinä ovat parhainta tieliikennemelun torjuntatyötä Tampereella. Olen ylpeä siitä, että olen saanut merkittävältä osin olla tyrkkimässä eteenpäin nyt toteutumassa olevaa suunnitelmaa.

 

Keskustelut liikenneministeri Anu Vehviläisen kanssa

 

Keskustelin Tampereen liikennemeluasioista liikenneministeri Anu Vehviläisen kanssa Tampereella 25.08.2008.

 

Keskustelumme oli kahdenkeskinen.

 

Otin esille sen epäkohdan, että lähes kaikki liikennemelun torjuntakohteet ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Ministeri Vehviläinen myönsi tämän olevan epäkohta.

 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen kehotti Esko pitämään yhteyttä liikennemeluasioissa häneen.

 

Pidin ministeri Vehviläisen yhteydenpitopyynnön mielessäni ja lähetin hänelle liikennemeluasioita kertaavan sähköpostiviestin 27.08.2008.

 

Sähköpostiviesti on alla, mutta ennen sitä yksi tärkeä seikka:

 

Suuren kaupungin - kuten Tampere - asiat ovat useinkin sen laatuisia, että ne koskevat valtakunnan tasoisia päätöksiä.

 

Kaupungin asukkaiden pitäisi pitää tämä mielessään vaaleissa ja valita keskeisille luottamusmiespaikoille sellaisia henkilöitä, joilla on suorat ja mutkattomat suhteet esim. hallituksen jäseniin.

 

Oppositiopuolueiden tai pienien paikallisryhmittymien henkilöillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia vaikuttaa suuriin Tamperetta koskeviin päätöksiin.

 

Suomen Keskusta on toista perääkäistä vaalikautta johtava hallituspuolue. Sen tamperelaisilla luottamusmiehillä on suorat suhteet valtakunnan hallitukseen.

 

Tästä hyvänä esimerkkinä ovat "luottamusmieskandidaatti" Eskon tiiviit ja toimivat suhteet keskeisiin ministereihin.

 

Ja nyt se Vehviläiselle mennyt sähköpostiviesti:

 

 

Hei !

Kiitokset tosiaan keskusteluhetkestä viime tiistaina Tammelan torilla Tampereella.

Otin kanssasi esille liikennemeluasiat Tampereen seudulla.

Kerroit aivan oikein, että uusien tiehankkeiden meluntorjuntakysymykset tulevat hoidetuksi kohtuullisesti.

Vahvistit myös sen, että meluntorjuntahankkeiden painopiste on ollut Helsingin seudulla.

Ongelmana ovat vanhat liikenneväylät, sillä niiden meluntorjuntaan on vaikea saada määrärahoja.

Olen asunut perheineni Tampereella n. 30 -vuotta.  Jostain syystä olen osannut valita asuinpaikkani siten, että olen liikennemeluasioissa todellinen "monivammainen" ja paljolti sen vuoksi lähdin myös kunnallisvaaliehdokkaaksi, kun lähipiirini sitä alkoi ehdottelemaan.

VT3 kulkee asuinalueemme välittömässä läheisyydessä ja saamme jatkuvasti kuulla tieliikenteen melua Tampere-Helsinki -moottoritieltä.

Tampere-Pirkkalan lentoaseman itäinen laskeutumisväylä kulkee täsmälleen omakotimme yläpuolella, joten erityisesti Hornet-kaluston laskeutumismelu alueellamme on todella paha haitta.

Rautatiemelu ja -tärinä ovat vakavia asumishaittoja Tampereella. Tampereen järjestelypihan iskumelu ylittää öiseen aikaan 110 dB ja sellaisen melun alueella on vaikea sanoa viihtyvänsä.

Vaikka asunkin Tampereen eteläpuolella, niin siitä huolimatta tunnen suurta huolta 9-tien liikennemelusta Tampereelta Jyväskylän suuntaan. Myös mainitun tieosan liikenneturvallisuus on heikoissa kantimissa.

Tiehallinto on laatinut kunnianhimoisen suunnitelman 9-tien parantamiseksi Tampereen ja Oriveden välillä.

Olen esittänyt ao. viranomaisille, että kunnianhimoista suunnitelmaa karsittaisiin ja keskityttäisiin Tampereen ja Tarastenjärven kaatopaikan välisen osuuden parantamiseen. 

Olen huomannut, että Mikko Alatalo on myös panostanut mainitun tieosuuden puolesta. Arvostan Mikkoa muuten suuresti siinä, että hän on ollut keskeinen vaikuttaja Tampereen läntisen ohikulkutien aikaansaamisessa!

Esitän, että jatkossa panostettaisiin Tampereen seudun liikennemeluhaittojen vähentämiseen. 

Toivon, että Tiehallinnon virkamiehet laatisivat hieman karsittuja ehdotuksia hienoihin suunnitelmiinsa, jotta ne voitaisiin myös rahoituksellisesti toteuttaa.

Ohessa eilen lähialueelleni laatima tiedote, jossa "julkistan" kunnallisvaaliehdokkuuteni.  Liitin siihen vahvan osuuden myös Sinun kanssasi käydystä keskustelusta.

Terveisin

-Esko Erkkilä-

 

---------------------

 

Asun Palokalliolla, mutta kannan suurta murhetta 9-tien siitä osuudesta, joka alkaa Tampereen Atalasta ja jatkuu Jyväskylän suuntaan.

Tämä osoittaa mielestäni "valtuustokelpoisuutta", sillä teen työtä koko Tampereen hyväksi.

Aluksi mielipidekirjoitukseni po. tieosuuden kehittämiseksi:

Valtuustokelpoisuus vaatii pitkienkin sähköpostiviestein avaanista sekä elokuvan

hankkimista kaikille luottamusmiehille.

 

----------------

Esko Erkkilä

Ruokomäenkatu 32

33840 Tampere                                                              17.06.2006

VALTATIE 9 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAMPERE - ORIVESI 

Valtatie 9 (E65) on osa ns. TEN-tieverkkoa eli EU:n pääliikenneverkkoa.

 

Tiehallinto, Pirkanmaan ympäristökeskus ja Destia ovat laatineet perusteellisen suunnitelman valtatie 9:n parantamiseksi Tampereen Alasjärven ja Oriveden välillä.

 

Suunnitelma on hyvä, mutta se on kalleutensa vuoksi vaikea toteuttaa.

 

Tampereen seudun tienparannushankkeet kilpailevat niukoista määrärahoista maan muiden tienparannushankkeiden kanssa.  Tiehankkeiden toteuttaminen edellyttää sitä, että ne on hyväksytty hallituksen laatimaan liikennepoliittiseen selontekoon. On vaikea uskoa, että nyt 80 milj. euroa maksava Tampere - Orivesi -tienparannushanke pääsisi vuonna 2011 laadittavaan seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon. Hankkeen kustannusarvio lienee v. 2011 suuruusluokkaa 150…200 milj. euroa, sillä kuluneen vuoden aikana se on kohonnut 25 milj. euroa eli 55 milj. eurosta mainittuun 80 milj. euroon!

 

Tampereelta Jyväskylän suuntaan matkatessaan tavallinen tienkulkija aistii, että matkanteko ainakin Tarastenjärven tienoille saakka on turvatonta ja onnettomuusriski melkoinen.  Turvattomuuden tunne on totta, sillä tilastot osoittavat kyseisen tienpätkän kuuluvan Suomen vaarallisimpaan viidennekseen onnettomuusalttiudessa.

 

Tamperelaisten ja myös muiden tienkäyttäjien sekä tienvarren lähiasukkaiden pitäisi nyt edetä siten, että valtatie 9 saataisiin Tampereen Alasjärven ja Tarastenjärven välillä - ehkä jopa Kangasalan Suinulaan saakka -  ns. Teemahankkeeksi.

 

Pääteiden turvallisuuden parantamiseen tähtääviä teemahankkeita on valtakunnalli-sesti nyt toteutettavana 13 ja niiden kokonaispituus on n. 60 kilometriä. Kohteet sijaitsevat vilkkaimmilla tiejaksoilla, joilla vakavien onnettomuuksien määrä on suuri. Nämä teemahankkeet keskittyvät liikenneturvallisuuden parantamiseen ja niihin kuuluu usein myös meluntorjuntaa.

 

Yhteenveto

Koska Tampereen Alasjärven ja Oriveden välistä tieosuutta ei varmaankaan ole mahdollista toteuttaa suunnitellulla tavalla muutamaan vuosikymmeneen, niin nyt olisi tärkeää aloittaa homma saamalla valtatie 9 puoleinen lähipätkä Teemahankkeeksi.

-Esko Erkkilä-

 

----------------------------

Tässä kommenttini Ympäristökeskuksen YVA-menettelyyn Tampere - Orivesi -tiesuunnitelmiin. Lausuntoni on yksi osa suunnitelmiin annetusita mielipiteistä.

 

 


Lähettäjä: Ivalo Leena [mailto:leena.ivalo@ymparisto.fi]
Lähetetty: 17. kesäkuuta 2008 9:50
Vastaanottaja: Erkkilä Esko
Aihe: VS: Valtatie 9:n parantaminen välillä Tampere - Orivesi

Kiitos mielipiteestä. Varmistan, että haluat sen kirjattavaksi YVA-menettelyn mielipiteisiin? YVA-menettlyn kuulutusaika ei ole vielä alkanut, mutta voin ottaa mielipiteen huomioon lausuntoon laadittavassa yhteenvedossa.
Terveisin,
Leena Ivalo

 


Lähettäjä: Esko.Erkkila@raisio.com [mailto:Esko.Erkkila@raisio.com]
Lähetetty: 17. kesäkuuta 2008 8:19
Vastaanottaja: Ivalo Leena
Aihe: Valtatie 9:n parantaminen välillä Tampere - Orivesi

Palaute otsikkoasiaan:

Haluan vahvistaa ja osin täsmentääkin Atalan koululla 16.07.2008 yleisötilaisuudessa esittämääni puheenvuoroa seuraavasti:

Koska Tampereen seudun tienparannushankkeet joutuvat kilpailemaan maan muiden osien tienparannushankkeiden kanssa rahoituksesta, on Tampereen seudun hankkeiden suunnittelussa keskityttävä olennaisiin sekä nopeasti toteutettaviin hankkeisiin. 

Ei ole mieltä suunnitella hankkeita sellaisiksi mammuttihankkeiksi, joilla ei lähivuosikymmeninä ole mitää mahdollisuuksia toteutua.

Atalan tilaisuudessa esitelty hanke valtatie 9:n parantamisesta Tampereen ja Oriveden välillä on suunniteltu "täydelliseksi", mutta sillä ei ole pienintäkään mahdollisuutta toteutua kallin hintansa vuoksi.

Vuoden aikana toteutunut kustannusarvion kohoaminen 55 M€ -> 80 M€ on paras todiste hankkeen toteuttamismahdollisuuksista - niitä ei kertakaikkiaan ole ! 
Kuten edellä ja myös tilaisuuden puheenvuorossani totesin, niin Tampereen seudun tienparannushankkeet joutuvat rahoituksellisesti kilpailemaan pääkaupunkiseudun ja myös valtakunnan muiden osien tienparannushankkeiden kanssa. 

Tampere - Orivesi - tienparannushankkeen mammuttikustannusarvio 80 M€ merkitsee sitä, että mainittu hanke ei milloinkaan tule pääsemään liikennepoliittiseen selontekoon ja sitä kautta toteutettavien hankkeiden joukkoon. Kun hanketta pyritään esittämään seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon vuoden 2011 jälkeen, niin hankkeen kustannusarvio lienee silloin tasolla 150...200 M€.

Ei tarvita kummoisiakaan ennustajanlahjoja, sillä jo nyt voi todeta, että hanke ei tule koskaan toteutumaan. 

Yleisötilaisuuden esittäjille kunnia siitä, että he useaankin otteeseen totesivat, että suunnitelma ei ehkä koskaan toteudu.

Ehdotukseni:

Ehdotan, että Tampere - Orivesi -tienparannushanke kohdistettaisiin tässä vaiheessa koskemaan ainoastaan tiettyjä liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä liikennemelun vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä Tampereen Alasjärveltä Tarastenjärven eritasoliittymään tai korkeintaan Kangasalan Suinulaan saakka.

Jos näin ei tehdä, niin nykyiset melu- ja liikenneturvallisuusongelmat tulevat moninkertaistumaan seuraavien vuosikymmenten aikana.

Esitin puheenvuorossani, että mm. meluongelmat toteutuvat vuoden 2030 ennusteen mukaisina - esittämäni kauhuskenaario saattaa osoittautua jopa alimitoitetuksi.

Esitän, että Tiehallinon Hämeen tiepiiri, Pirkanmaan ympäristökeskus sekä Destia laativat mainitulle tieosuudelle karsitun tienparannussuunnitelman, jonka kustannusarvio olisi nykyisellä kustannusrakenteella suuruusluokkaa 5...10 M€.  Näin mitoitettu tienparannussuunnitelma merkitsisi selkeää kohennusta nykytilanteeseen, mutta silti se saattaisi olla kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen seuraavan 10...15 vuoden aikana.

Toki tämäkin kustannusarvio ilmeisesti merkitsisi tiettyjä neuvotteluja kustannusjaosta valtiovallan sekä Tampereen kaupungin kesken.

Tampere - Orivesi -välinen tieosuus kuuluu onnettomuustiheydeltään maamme tieverkon vaarallisimpaan viidennekseen. Tieosuudella on tapahtunut vuosina 2002...2006 keskimäärin 10 henkilövahinkoa vaatinutta onnettomuutta vuodessa ja niissä on kuollut 2..3 henkilöä sekä loukkaantunut 12 henkilöä vuodessa.

Tilanne vaatii nopeita muutoksia ja sen vuoksi meillä ei ole mahdollisuuksia jäädä odottamaan "täydellisen" suunnitelman toteuttamista joskus vuosikymmenten kuluttua.
Maankäytön laajeneminen Nurmi-Sorilassa, mutta myöskin Ruutanan sekä Suinulan alueilla merkitsevät nopeiden toimenpiteiden tarpeellisuutta mainitun tieosuuden kehittämisessä.  

Yhteenvetona esitän, että Atalan koululla 16.06.2008 esitellyn sinänsä mallikkaan Tampere - Orivesi välisen tienparannussuunnitelman rinnalle laaditaan vaihtoehtoinen suunnitelma, joka olisi kustannusvaikutukseltaan kohtuullinen, mutta merkitsisi selkeää parannusta nykyiseen liikenneturvallisuus- ja melutilanteeseen. 

Vaihtoehtoisessa suunnitelmassa pitäisi keskittyä Olkahistenlahden seudulle siten, että aktiivisesti suunniteltava tiejakso alkaisi Tampereen Alasjärveltä ja päättyisi Jyväskylän suuntaan edetessä Suinulan liittymään.

Valtatie 9:ää työmatkoillaan säännöllisesti käyttävä

  

Esko Erkkilä

Ruokomäenkatu 32

33840 Tampere

matkapuhelin 050 556 4878