Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Rautatiemelu ja -tärinä sekä Eskon aloitteet

 

Rautatiemelu ja rautatietärinä ovat Tampereella suuri ongelma.

Valtakunnan päärata kulkee Tampereella Näsijärven ja Pyhärven väliin jäävää kapeaa kannasta pitkin. Myös Jyväskylän suuntaan kulkeva rautatieliikenne häiritsee laajoja kerros- ja omakotialueita. Melu- ja tärinäongelmat ovat suuret.

Erityisen ongelman muodostaa Tampereen järjestelypiha. Siellä aiheutuu vaunujärjestelyiden vuoksi erittäin korkeita melupiikkejä. Järjestelypihan melupiikit ovat iskumelusta aiheutuneita ja siten erittäin vakavia sekä sen lisäksi vaikeasti torjuttavissa.

Kunnallisvaaliehdokkaana olen paneutunut rautatiemelun ja rautatietärinän haittoihin Tampereella.

Osallistuin aihepiiriä koskevaan yleisötilaisuuteen 07.04.2008 ja laadin tilaisuudesta muistion seuraavana päivänä. Muistio tämän nettiosion lopussa. Toivon, että muistioon paneudutaan, sillä siinä on kartoitettu kattavasti Tampereen alueen rautiemeluun sekä rautatietärinään liittyvät ongelmat.

Lähetin 11.04.2008 sähköpostiviestin VR:n pääjohtaja Henri Kuituselle sekä Ratahallintokeskuksen Hannu Lehikoisella ja Destia Oy:n Laura Soosalulle. Esitin heille seuraavaa:

-----------------

Tervehdys !

Kiitos hyvästä yleisötilaisuudesta Nikolaisalissa Tampereella 07.04.2008.

Palautteena jokunen ajatus ja mielipide tilaisuudessa kuullun perusteella:

* Keskeistä on, että VR pystytään sitouttamaan rautatiemelun vähentämiseen.  Työmenetelmien kehittäminen ja käytettyjen työmenetelmien aktiivinen valvonta sekä seuranta ovat liike-elämässä elävää arkipäivää - toivon niiden kuuluvan myöskin VR:n "työkalupakkiin" rautatiemelun vähentämisessä. 

Voitaisiinko VR:llä kehittää työmenetelmiä siten, että esim. Rautaharkon alueella laskumäessä toimivien henkilöiden palkasta tietty osuus koostuisi siitä, että he pystyvät järjestelemään vaunuja nykyistä pienemmällä melulla ?  Oletan, että palkan perusteena olevat desibelimittaukset olisivat helppo toteuttaa.  

* Tampereella suurimmat ongelmat ovat Rautaharkon sekä Järvensivun alueilla.  Esitän, että molempien alueiden asukkaiden tilaisuudessa esittämät näkökohdat huomioidaan. 

* Rautaharkon alueen iskumelukohteiden poistamiseen on paneuduttava nopeasti. Sadankahdeksantoista (118) dB:n iskumelu on vakava paikka !

* Järvensivun Omakotiyhdistys ry:n tilaisuudessa esittämät perustellut näkökannat pitää huomioida.  Ei ole mitään mieltä edetä DDR-tyyppisten meluseinien rakentamisella, jos radanvarren asukkaat esittävät toisenlaisia ratkaisuja meluongelmien ratkaisemiseksi. Toivon RHK:lta sekä VR:ltä yhteydenottoa paikalliseen omakotiyhdistykseen - uskon molempia tyydyttävän ratkaisun löytyvän.

* Palokallion asukkaana koen melkoista pelkoa siitä, että Tampereen tavaraliikenneratapihan toimintoja oltaisiin siirtämässä etelään eli Peltolammin ja Multisillan kohdalle.  Mielestäni tilaisuudessa käytettiin (RHK:n taholta ?) tällainen puheenvuoro.  

Tiedän, että Peltolammin ja Multisillan asukkaat tulevat vastustamaan mahdollisia suunnitelmia Tampereen tavaraliikenneratapihan toimintojen siirtämiseksi Peltolammin ja Multisillan kohdalle.  

Esitän, että jos tällaisiä suunnitelmia on, niin niistä välittömästi luovuttaisiin.  Peltolammin, Multisillan sekä Palokallion alueella on jo nyt ihan riittävästi melua lentomelun muodossa, joten rautatiemelun lisääntymistä emme enää kaipaa !

* Olisiko Pirkkalaan kaavaillun Logistiikkakeskuksen sunnittelua nopeutettava, jotta nyt erittäin suurta meluatasoa aiheuttava tavaravaunujen järjestelytoiminta saataisiin "korpeen" ? 

VR:n pääjohtaja Henri Kuitunen on todennut, että jokaisella suomalaisella on oikeus omistaa VR:stä oma mielipide ja siihen tukeutuen lähetän tämän sähköpostiviestin myös hänelle. 

Terveisin

Esko Erkkilä

Raaka-ainepäällikkö

Ruokomäenkatu 32

33840 Tampere

050 556 4878

Pääjohtaja Kuitunen ei ole vastannut minulle, mutta tiedän hänen tutustuneen sähköpostiviestiini - sen kertoi pääjohtaja Kuitusen sihteeri, joka lähetti sitä koskevan viestin minulle.

----------------------------------

Tässä lupaamani muistio 07.04.2008 Nikolai-salissa järjestetystä tilaisuudesta:

Esko Erkkilä

Ruokomäenkatu 32

33840 Tampere                                                              08.04.2008

ESITTELYTILAISUUS TAMPEREEN RATAYMPÄRISTÖSELVITYKSEN JATKOSUUNNITTELUSTA 

Aika              07.04.2008 klo 18.00

 

Paikka           Nikolaisali, Tuomiokirkonkatu 27, Tampere

 

Esittelijät       Ratahallintokeskus

·         Hannu Lehikoinen

                      Tampereen kaupunki

·         Ari Elsilä

                      Suunnittelukonsultti Destia

·         Laura Soosalu

Tilaisuudessa oli läsnä kolmisenkymmentä kuulijaa.  Tilaisuus kesti hieman yli 2 tuntia. Keskustelu oli poikkeuksellisen vilkasta ja suunnittelijat saivat arvokasta lisätietoa.  1.                   Yleistä 

Tampereen rataympäristöselvitys on tehty v. 2004.  Se käsittelee rautatiemeluun ja -tärinään sekä rataturvallisuuteen liittyviä riskejä.  Lisäksi mainittu selvitys ottaa kantaa mm. rata-alueiden pilaantuneiden maamassojen ongelmaan.

 

Tämä jatkosuunnitelma on yleissuunnitelma ainoastaan rautatiemeluun sekä rataturvallisuuteen liittyvistä seikoista.

 

Yleissuunnitelma käsittää toimenpide-ehdotuksia mm. seuraavilta alueilta;

 

·         Multisilta

·         Rautaharkko

·         Järvensivu

·         Vehmainen

·         Kalkku

·         Epilä

·         Lielahti

·         Pispala

·         Keskusta

·         Tesoma

 

Oleellista on, että kaikki yleissuunnitelmassa ja tässä tilaisuudessa esitetyt rautatiemelun vähentämiseen sekä rataturvallisuuden parantamiseen liittyvät suunnitelmat ovat toteuttamisen osalta täysin avoinna.  Rautatieliikenteen tärinäongelmaan ja rautatiekaluston käsittelyyn liittyviä ongelmia sekä rautatieliikenteen aiheuttamaan ilman ja maaperän pilaantumiseen liittyviä seikkoja tämä yleissuunnitelma ei käsittele lainkaan. 

 

Yleisötilaisuuden puheenvuoroissa rautatieliikenteen aiheuttama tärinä, veturi- ja vaunukaluston virheellinen käyttäminen sekä rautatieliikenteen aiheuttama kaupunkiympäristön ilman ja rata-alueen maaperän pilaantuminen saivat runsaasti huomiota.

2.                   Melusäännökset 

                      Asuntoalueilla sallittu melutaso päivällä on 55 dB ja yöllä 50 dB. 

Asuntojen sisällä sallittu melutaso päivällä on 35 dB ja yöllä 30 dB.

Työtiloissa kuulosuojaimia on käytettävä, jos melutaso ylittää 85 dB.

Jos desibeliluku (dB) kasvaa kolmella, niin melutaso kaksinkertaistuu. 

3.               Suunniteltujen toimenpiteiden esittelyssä ja sen yhteydessä käytettyjen puheenvuorojen keskeinen sisältö kohteittain: 

 Järvensivu 

·         suunnitteilla 3 metriä korkea meluaita siten, että se rakennettaisiin 3,6 metrin etäisyydelle raiteista

·         myös kiskonvaimentajia suunnitellaan käytettäväksi

·         keskustelussa tuli esiin mm.;

o       nopeusrajoituksella ei melua alentavaa vaikutusta (esittäjien mielipide)

o       yleisökysymys: tullaanko junapainoja tulevaisuudessa nostamaan?

o       Järvensivulla ratapenkka on eräissä paikoissa tasolla +3 metriä!  Kolmen metrin korkuinen meluaita ei pystyisi estämään melua.  Suunnitellut meluaidat merkitsisivät DDR-olosuhteita ja viihtyisän asuinalueen muuttumista huonompaan suuntaan.

o       epäkuntoiset vaunut aiheuttavat paljon melua

§         tutkimuksen mukaan 5 % vaunuista on epäkuntoisia ("nelikulmapyöräiset vaunut" = erityisongelma)

§         epäkuntoisten vaunujen määrä venäläisissä vaunuissa on suurempi kuin kotimaisissa vaunuissa (rajavalvonnan ansiosta osa venäläisistä vaunuista ei pääse Suomeen, mutta valvontaa on kiristettävä)

o       miksi valojen vaihtumista pitkäänkin odottavan veturin dieselmoottori saa olla käynnissä, vaikka autokalustolla on selkeät säännökset tyhjäkäynnin rajoittamisesta? Myös järjestelyveturin dieselmoottoria ei sammuteta - hiukkaspäästöt ovat suuria.

o       miten junia ajetaan - onko tätä tutkittu?  Esittäjien vastaus: Tämä on kulunvalvonnan tehtävä.

o       junaliikenteen aiheuttamaa tärinämelua ei ole lainkaan kartoitettu

o       VR:llä on edelleen tsaarinajan toimintaperiaatteet: Olemme suurin ja me teemme siten kuin haluamme.

o       Järvensivulle suunniteltujen toimenpiteiden alustava kustannusarvio on n. 4,5…5,0 M€. 

o       Järvensivun Omakotiyhdistys ry:n (Martti Hirvonen) esitys suunnittelijoille:

§         esitellyt suunnitelmat eivät ole toteuttamiskelpoisia

§         tärinähaitta on suurempi ongelma kuin raidemelu

§         VR:n työtapojen parantaminen on keskeinen tapa vähentää Järvensivun alueella rautatien aiheuttamia ongelmia

                          Rautaharkko 

·         nykyistä maavallia ehdotetaan korotettavaksi 2,5 metriä

·         alueella on kaksi hankalaa erityismelua aiheuttavaa kohdetta

o       vaunujarrujen kolahdukset -> meluesteet eivät vaikuta

o       vaunujen törmäykset laskumäessä -> meluesteet eivät vaikuta

 

Vaunujarrujen kolahdukset ja vaunujen törmäämiset laskumäessä aiheuttavat iskumelua joka yltää tasolle 118 dB. Iskumelua ei pystytä meluaidoilla estämään.

·         keskustelussa tuli esiin mm. seuraavaa:

o       miksi uusia asukkaita tuodaan jatkuvasti meluun?

o       melu olisi huomioitava jo kaavoitusvaiheessa

o       myrkkyvaunut vuotavat jatkuvasti ratapenkalle

o       turvallisuusasioita ei hoideta arkipäivisin klo 16.00 jälkeen eikä lainkaan viikonvaihteiden aikana

o       VR tuo valtiolle rahaa 65 miljoonaa euroa vuodessa - eikö osa siitä pitäisi käyttää rautatieverkoston vierellä asuvien kansalaisten meluntorjuntaan ja rataturvallisuuden kohentamiseen?

o       Rautaharkossa sijaitseva laskumäki on siirrettävä toiseen paikkaan

o       VR:n työmenetelmiä on kehitettävä = saapuvien junavaunujen "hellä-varaisempi" käsittely. Esittäjien kommentti: Aikataulut eivät suo mahdollisuuksia joustoihin.

o       pyörävaurioiden parempi ennakointi ja tarkempi tutkiminen

o       meluvallin viheristutuksia parannettava ja puuistutuksia on lisättävä

                          Multisilta

·         alueen ongelma on junaliikenteen raidemelu, sillä melua aiheuttavia erityiskohteita Multisillassa ei ole

·         suunnitelmassa ehdotetaan 3 metrin korkuista meluseinää.  Meluseinän rakentamisesta aiheutuvaa kustannusarviota ei ole tehty.

·         keskustelussa tuli esiin mm. seuraavaa:

o       miksi suunniteltua meluseinää ei ole jatkettu edes Tampereen kaupungin puolella Sääksjärven rantaan saakka?

§         rautatie kulkee aivan Sääksjärven rannassa ja rautatiemelu kantaa järveä pitkin kauas

  

o       onko mahdollista, että ratapiha (ongelmineen) siirtyy Multisiltaan?

Tampereen keskusta-alueen melukohteet  ·         Huhtimäenkatu, Polvikatu, Ihanakatu ja Postikatu

·         suunnitelmassa esitetään meluseinää ainoastaan Huhtimäenkadun kohteelle - Ihanakadun kohteella meluseinä suojaisi ainoastaan ensimmäisen kerroksen asunnot ja tekisi alueen ahtaaksi

·         kaikkien keskusta-alueen kohteiden kohdalla suunnitelmassa ehdotetaan toimenpiteiksi talojen äänieristyksen kohentamista, kiskovaimentimien käyttöä sekä kiskojen hiomista, jotta junien kulku olisi tasaisempaa ja siten melultaan hiljaisempaa. 

·         keskustelussa tuli esiin mm. seuraavaa:

o       asuntojen äänieristyksen parantamisen kustannukset on maksettava itse, sillä Ratahallintokeskus ei voi osallistua julkisivuremontteihin (Ympäristöministeriön avustukset saattavat olla mahdollisia).

o       paukkuvat vaihteet merkitsevät iskumelun tyyppistä melukuormaa

o       nopeuksia ei voida alentaa (Esittäjien mielipide)

o       kuka normittaa nopeusrajoitukset (= Rautatievirasto). Nopeusrajoitusten noudattamisen valvontaa on lisättävä.

 Vielä 

·         raaka-ainepäällikkö Esko Erkkilä tiedusteli suunnittelijoilta, että onko Pirkkalaan kaavailtu Logistiikkakeskus-suunnitelma mukana Tampereen rautatiemelu- ja rautatieturvallisuussuunnitelmissa.  Esittelijät vastasivat, että se on mukana tietyissä suunnitelmissa.

·         lisäksi Erkkilä tiedusteli Tampereen kaupungin Ari Elsilältä, että miten Tampere-Pirkkalan lentokentän aiheuttama lentomelu on huomioitu Tampereen kaupungin meluselvityksissä.  Elsilä totesi, että sotilaskoneiden aiheuttamaan meluun Tampereen kaupunki ei pysty vaikuttamaan.

  

Muistiinmerkitsi tuoreeltaan

 

Esko Erkkilä

Raaka-ainepäällikkö

Tampere

-----------------------------

Valitan muistion tallennusvaiheessa ilmenneitä ongelmia ja sen vuoksi muistiotekstin asettelu ei ole Eskon haluamalla tasolla!