Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Viljakkala-neuvostolta jämäkkä kannanotto Viljakkalan terveyspalvelujen puolesta!

Keskiviikko 6.11.2013 - -Esko Erkkilä-

Viljakkala liittyi Ylöjärven kaupunkiin 1. tammikuuta 2007.

 

Viljakkala on kuntaliitoksen jälkeen ollut ”kivi kengässä” Ylöjärven virkahenkilöille ja he ovat monin eri tavoin pyrkineet heikentämään viljakkalalaisten elämää.

 

**********

 

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti 11.4.2012, että kaupunkiin perustetaan Asukaslautakunta.

 

Asukaslautakunnan tehtävänä on;

”edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon sekä palveluiden kehittämiseen. Toimielin kehittää kuntalaisdemokratian toimivuutta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kuntalaisille, yhdistyksille ja yrityksille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia osallistua asioiden valmisteluun. Kuntalaisten ja kaupungin toimielimien sekä työntekijöiden välille tarjotaan monikanavaisia osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia.”

 

Ylöjärven kaupungin nettisivuilla todetaan edelleen näin: 

”Asukaslautakunnan alaisia neuvostoja ovat Kuru-neuvosto, Viljakkala-neuvosto, lapsi- ja nuorisoneuvosto, mielenterveysneuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Neuvostojen tehtävänä on mm. seurata edustamansa kuntalaisryhmän saamia palveluja. Asukaslautakunta valitsee neuvostojen jäsenet toimikaudekseen pääosin eri järjestöjen esitysten perusteella.”

 

***********

 

Olen Viljakkala-neuvoston jäsen ja minut on valittu sen varapuheenjohtajaksi 2013 – 2014.

 

Viljakkalan asukkaat ovat huolestuneita niistä suunnitelmista, joita Ylöjärven kaupungin virkahenkilöt ovat laatineet Viljakkalan terveyspalvelujen alasajamiseksi.

 

Laadimme kokouksessamme 30.10.2013 selkeäsanaisen kannanoton Ylöjärven kaupungin virkahenkilöiden suunnitelmille.

 

Kannanottomme julkaistiin eilen Ylöjärven kaupungin nettisivuilla, joten nyt se on julkinen.

 

Kannanottomme kuuluu näin:

 

 

************

 

 

 

                                                                 Liite nro 1/Viljakkala-neuvosto 30.10.2013 § 17

 

 

Viljakkala-neuvoston kannanotto

 

Viljakkalan terveyspalvelujen muutossuunnitelmat on tehty puutteellisin perustiedoin. Viljakkala-neuvosto vaatii, että Viljakkalan terveysasemasuunnitelmat täytyy siirtää, kunnes on kartoitettu tietoa eri kuntien asukkaiden halusta valita terveyskeskuksensa sekä tietoa nykyisen henkilökunnan todellisesta työmäärästä ja työnkuvien yhdistämisen mahdollisista vaikutuksista.

 

Ylöjärven kaupunki on kuntaliitosvaiheessa omilla toimenpiteillään aiheuttanut Viljakkalan terveyspalveluja käyttävän alueen kutistumisen, määrätessään Karhen ja Nisunperän asukkaat Ylöjärven pääterveysaseman asiakkaiksi omalääkäri-aluejaossa. Menettely heikensi Viljakkalan terveyspalvelujen järjestämistä ja vaikutti olennaisesti asiakaskäyntimääriin ja joiden vähyyteen suhteessa pääterveysaseman omalääkäreihin nyt vedotaan.

 

Terveydenhuoltolain 47 §:n (30.12.2010/1326) "Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta" mukaan kuntalainen voi itse valita, mistä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa tarkoitetut terveydenhuollon palvelut. Näin alueiden asukkaat olisivat voineet 1.1.2012 alkaen siirtyä Viljakkalan terveyspalveluiden asiakkaiksi. Tiedottaminen lain voimaantulosta ja vaihdon mahdollisuudesta on ollut puutteellista, koska se ei ole tavoittanut em. kylien asukkaita laajamittaisesti. Ylöjärven kaupungin täytyy välittömästi tiedottaa ainakin Karhen ja Nisun asukkaille, että heillä on mahdollisuus vaihtaa terveysasemaansa.

 

Jos muutos lähipalvelupisteeksi tapahtuu, ei Viljakkalassa tarvitse olla hammaslääkäriä eikä lääkäriä tai sairaanhoitajaa. Kouluterveys hoidetaan sekä hammashuollon, että koululääkärin toimesta. Elokaaressa asuvia vanhuksia käydään hoitamassa tarpeen mukaan. Ja silloin kun näitä em. pakollisia (ja lain vaatimia) lääkärikäyntejä tehdään, ovat päivät työntäyteisiä. Akuuttivastaanottoa ei olisi siten lainkaan ja ennalta sovittuja kiireettömiä vastaanottoja tuskin järjestyy, ellei siitä tehdä päätöstä, jossa näkyy näiden mahdollisuuksien määrä vakituisesti.

 

Viljakkalan terveysaseman muuttaminen lähipalvelupisteeksi vaikuttaa myös ylikunnallisesti, sillä muutos merkitsee Viljakkalan toimipisteen statuksen muuttamista sellaiseksi, että esim. Itä-Ikaalisten ja Hämeenkyrön Lavajärven asukkaiden terveyspalvelut eivät ole Viljakkalassa mahdollisia. Laajennettu kiireettömän hoitopaikan valinta tulee voimaan 1.1.2014, jolloin valinnanvapaus laajenee koskemaan koko maan terveyskeskuksia ja erikoissairaanhoidon yksiköitä. Valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena sisältäen mm. terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, seulonnat, sairaanhoidon, suunterveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja neuvolapalvelut. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Terveysasemaa voi vaihtaa enintään kerran vuodessa.

 

Tiedottaminen lakimuutoksesta on jo ennakkoon tärkeää, jotta terveyspalvelujen käyttäjät tietävät mihin sitoutuvat hoitopaikan valinnallaan tai valitsematta jättämisellään. Myös mahdollista kuntarajojen ylittämistä terveyspalvelujen perässä molempiin suuntiin (tulevat asiakkaat ja lähtevät asiakkaat) on syytä kartoittaa ja arvioida varsinkin kustannusnäkökulmasta ennen lopullista päätöksentekoa. Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahden mukaan noin viidensadan asiakkaan lisäys Viljakkalan terveysasemalle jo asettaisi suunnitelmat uuteen valoon ja mahdollistaisi lääkärin työskentelyn jatkossakin Viljakkalassa.

 

Terveysaseman henkilöstön informoinnista on välittömästi huolehdittava ja heitä on kuultava ennen työnkuviin puuttumista.

 

Viljakkalan terveysaseman statuksen säilymisestä tai muuttumisesta huolimatta aiotaan Ylöjärven kaupungissa keskittää neuvolapalveluja.  Viljakkala-neuvosto vaatii, että äitiys- ja lastenneuvolapalveluja ei eroteta eri toimipisteisiin ja ne on säilytettävä edelleen Viljakkalassa.

 

Viljakkala-neuvosto ehdottaa, että asukaslautakunta järjestää Viljakkalan asukkaille keskustelutilaisuuden ennen 18.11.2013 pidettävää kaupunginhallituksen kokousta. Uusi keskustelutilaisuus on tarpeellinen, jotta lähidemokratialle annetaan todellinen mahdollisuus toteutua asian käsittelyssä.

 

************

 

Taidatkos asiaa tämän selkeämmin ilmaista!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Viljakkala, Viljakkala-neuvosto, Ylöjärvi, Viljakkalan terveyspalvelujen alasajo, suunnitelma Viljakkalan terveyspalvelujen alasajamiseksi, Viljakkala-neuvoston puheenjohtaja Tiina Isosaari, Viljakkala-neuvoston varapuheenjohtaja Esko Erkkilä,

Kiitokset Karhen Markkinoilla Viljakkala-neuvostolle annetuista runsaista evästyksistä!

Sunnuntai 30.6.2013 - -Esko Erkkilä-

Karhen koulun vanhempainyhdistys ry:n järjestämät Karhen Markkinat Viljakkalassa kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta.

 

Eilen järjestetyillä markkinoilla väkeä oli pienestä sateentihkusta huolimatta ennätysmäärä.

 


karhe1

 


Viljakkala-neuvosto on Ylöjärven kaupungin virallinen luottamushenkilöorganisaatio ja olin Viljakkala-neuvoston varapuheenjohtajana koko ajan paikalla osastollamme.

 

 

 

karhe2

 

 

Osastollamme kävi koko ajan melkoinen vilske, kun markkinavieraat halusivat evästää Viljakkala-neuvoston jäseniä ajamaan viljakkalalaisten etua Ylöjärven kaupungin päätöksenteossa.

 

 

karhe3

 

 

Osastomme kantavia voimia olivat puheenjohtajamme Tiina Isosaari (oikealla) ja Sari Lähde (vasemmalla). Tiina ja Sari edustavat Viljakkalan eri kulmia, joten Ylöjärveen aikanaan liittyneen pitäjän eri alueet tulivat heidänkin kauttaan hyvin esille. Omalta kohdaltani käsitän, että olen valittu Viljakkala-neuvostoon Viljakkalassa vapaa-ajanasunnon omistavien joukosta ja Vipu ry:n mandaatilla.

 

 

karhe4

 

 

Osastollamme oli leikkimielisenä visailuna se, että piti osata laittaa Viljakkalan kartalle tärkeitä viljakkalalaisia paikannimiä.

Suurimmat haasteet oli löytää oikea paikka nimille Kylmäkoski,  Parvilahti ja Niemenperä.


***********

 

 

Tärkeimpänä tavoitteenamme oli saada esille vakituisten viljakkalalaisen ja kesä-viljakkalalaisten ajatukset siitä, että miten Viljakkalaa pitäisi kehittää.

 

Ylivoimaisena ykkösenä markkinaväen mielipiteissä oli se, että Karhen koulu pitää säilyttää!

 

Karhen koulun tulevaisuuden yllä on jatkuvasti ollut Ylöjärven kaupungin virkahenkilöiden leimakirves, että koulu pitäisi lopettaa. Saimme vahvan mielipiteen siitä, että Karhen koulu pitää säilyttää ja sen toimintaa on kehitettävä!

 

Toisena vahvana asiana tuli esille se, että Viljakkalassa sijaitsevien yksityisteiden avustuksia ei saa leikata, vaan yksityisteiden kehittämiseen pitää kaupungin panostaa.

 

Ylöjärven kaupunki on vast´ikään muuttanut yksityisteiden avustusluokitusta ja luokituksen palauttamista entiselleen toivottiin vahvasti.

 

Kevyenliikenteen olosuhteita toivottiin kohennettavan sekä Karhella, että Kirkonkylän alueella.

 

 

karhe5

 

 

Saimme ainakin yhden positiivisen palautteenkin ja se oli se, että Karhen koulun remonttitöiden käynnistäminen on luonut uskoa Karhen koulun säilyttämiselle!

 

 

On varmaa, että Viljakkala-neuvosto hyödyntää Karhen Markkinoilla saamansa kuntalaispalautteen ja käsittelee sen seuraavassa kokouksessaan!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Karhen Markkinat, Karhen Markkinat 2013, Viljakkala-neuvosto, Tiina Isosaari, Sari Lähde, Ylöjärvi, Viljakkala,