Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestön lausunto Tampereelle suunnitellusta ratikasta

Tiistai 20.9.2016 - -Esko Erkkilä-

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen pyysi Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry:ltä lausuntoa Tampereella mahdollisesti rakennettavasta ratikasta.

 

 

Vastasimme pormestarille eilen ja lausuntomme kuului näin:

 

 

************************

 

 

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry                                           

Tampere                                                                       19.9.2016

 

 

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen

 

 

 

KESKUSTAN TAMPEREEN KUNNALLISJÄRJESTÖ RY:N LAUSUNTO TAMPEREEN RAITIOTIEN MAHDOLLISESTA TOTEUTTAMISESTA

 

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausuntomme Tampereelle suunnitellusta raitiotiestä.

 

Tampereen taloustilanne on oleellisesti heikentynyt siitä kun ratikkaa alettiin suunnitella. Yhteisöverotulojen romahtaminen ja työttömyysmenojen kasvu ovat vieneet ratikan toteuttamiselta taloudellisen pohjan pois. Suuri osa ratikalle esitetyistä hyödyistä voidaan saavuttaa myös uudenaikaisella bussivaihtoehdolla. Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry:n mielestä Tampereelle suunniteltua raitiotiehanketta ei tule toteuttaa nykyisen valtuuston päätöksellä.

 

Raitiotien kustannukset ovat raiteiden osalta nousseet yli 250 miljoonan, jonka kaupunginvaltuusto asetti ylärajaksi rakentamiselle. Raitiotien kokonaiskustannusarvio on jo nyt ylittänyt 450 M€ ja on perustellusti oletettavissa, että kokonaiskustannukset tulevat asettumaan tasolle 1.000 M€ eli kyse on miljardihankkeesta.

 

Demokratian kannalta on tärkeää, että kuntalaiset voivat aidosti vaikuttaa rakennetaanko raitiotie nykyisillä kohonneilla kustannusarvioilla. Tämä tapahtuu siirtämällä rakentamispäätöstä vuodella, jotta tamperelaiset voivat kuntavaaleissa aidosti vaikuttaa kyseiseen päätökseen.

 

 

********************

 

 

Tässä tarkempi yksityiskohtia lausuntomme perusteista:

 

 

Yleistä esitetystä aineistosta  

 • Koko aineisto painottuu vahvasti ratikan ennakoituihin hyötyihin ja sen haittoja on vähätelty tai jätetty kertomatta. Vertailu ei ole tasapuolinen eikä sisällä esim sähkö- ja biokaasubussien nopeaa kehittymistä.
 • Liikennejärjestelmän tulee olla mahdollisimman ekologinen. On epäselvää ja epävarmaa mikä on ratikan ja sen vaihtoehdon vaikutus ekologiseen jalanjälkeen?
 • Ratikka on Tampereen muihin edessä oleviin investointeihin verrattuna kallis ja sen tuomat hyödyt ovat pienemmät kuin esim KansiAreenan.
 • Ratikka ei ratkaisuna edusta uusinta teknologiaa.
 • Joukkoliikenteen tulee olla paitsi sujuvaa myös nopeaa. Pikaratikka olisi ollut nopea, nykyinen ehdotus ei ole. Ratikan johdosta monen matka-aika pitenee.

 

1. Miten Tampereen raitiotien toteuttaminen vaikuttaa edustamanne tahon / intressiryhmänne toimintaan ja tavoitteisiin?

 • Ratikan varren kaupunginosiin ratikalla on alueiden eriarvoistamista lisäävä vaikutus.
 • Suurin osa kaupungin lähiöistä ei hyödy ratikasta mutta niillä hanke vähentää kaupunginosan kehittämishankkeita ja heikentävän asuntojen hintakehitystä verrattuna suunnitellun ratikkareitin varrelle tuleviin kaupunginosiin.
 • Laajalti rakentunut alue, kuten Hervannan itä- ja länsiosista pääse nyt suoraan kaupunkiin, jatkossa liikkuminen edellyttää vaihtoja ja liityntäliikennettä.
 • Panostamalla biokaasubusseihin saadaan parempi ilmastovaikutus ja parannetaan kaupungin työllisyyttä nopeasti ja kestävällä tavalla.

 

2. Millaisia vaikutuksia näette raitiotiellä olevan Tampereen seudun kehitykseen?

 • Ratikan rakentaminen kestää 2-4 vuotta. On hyvin mahdollista että se vaikuttaa liikeyrityksiin, tyhjentää Hämeenkadun ja monet sivukadut liikkeistä.
 • Automarkettien tilanne paranee ja muut keskukset - Nokia, Ylojärvi, jne. - saavat hyötyä em. syistä.
 • Yhden ratikkalinjan rakentaminen ei riitä. Ratikkaan pohjautuva joukkoliikenne tulisi kattaa paljon suuremmat alueet. Tarvittava panostus ei ole missään suhteessa saataviin hyötyihin. Jo murto-osalla tehty panostus lähijunaliikenteeseen tuottaa suuremmat hyödyt ja paljon nopeammalla aikataululla. 
 • Rakentamishanke keskittää asutusta ratikkareitin varrelle ja vaarana on, että se osaltaan heikentää seudun muiden kaupunkien omaa kehitystä.

 

3. Mitä yhteistyömahdollisuuksia näette Tampereen raitiotien jatkosuunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen?

 • Riippuen kalustotoimittajan valinnasta ratikalla saattaa olla työllistämisvaikutuksia rakentamistöiden lisäksi.

 

 

4. Mitä asioista tulisi ottaa huomioon raitiotien rakentamisen aikana?

 • Hämeenkatu ja kaikki muutkin ratikkareitin alueet tulee toimia koko rakentamisen aikana.
 • Liikenne niin keskustassa kuin muillakin alueilla tulee olla sujuvaa kaikilla liikennemuodoilla.

 

Muita huomioita:

 • Ratikan vaikutuksesta reitin varren asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat.
 • Hämeensillan korjausta ei tarvita ellei ratikkaa rakenneta. Mikäli ratikka tulee, ei kustannuksissa esitetty 5 M € ole riittävä.
 • Reitti ei kulje Tampereen Yliopistolle, mikä heikentää oleellisesti Tampere3 hankkeen potentiaalisia hyötyjä.

 

 

Ja vielä:

 

 

Raitiotien viimeisin kustannusarvio on 282,9 M€, joka ei vielä sisällä ratikan vaunuja. Se ylittää valtuuston asettaman kustannusten maksimiarvon (250 M€) eikä valtio osallistu ylimenevän osuuden rahoitukseen. Summaan eivät myöskään sisälly johtosiirrot, jotka jäävät kaupungin eli veronmaksajien maksettaviksi.

 

Suunnitelmaan sisältyy kaikkiaan 16 siltaa, 22 tukimuuria ja kaksi paalulaattaa, joista valtaosa tulee kantakaupungin ja Hervannan väliselle osuudelle (esim valtatie 9:n ylittävän sillan pituus on 250 metriä). Niiden suuri lukumäärä lisää merkittävästi riskiä kustannusarvion ylittymiseen ja tuottaa merkittäviä häiriöitä koko rakennushankkeen ajan sekä liikenteelle että väylän varren asukkaille.

 

Taloudellista hyöty/kustannussuhdetta 30 vuoden aikajänteellä tarkasteltaessa on kustannuspuolelle laskettu vain raideväylän rakennuskustannukset ilman vaunuja ja johtosiirtoja. Raitiotieinfran ylläpitokustannuksiksi on 30 vuoden aikana arvioitu 32 miljoonaa euroa eli noin miljoona euroa vuodessa. Hyötypuolella on arvioitu maankäytön tehostumisen tuottavan 115 miljoonaa, kiinteistötalouden 128 miljoonaa, kunnallisverojen 7 miljoonaa, lipputulojen kasvuksi 114 miljoonaa, operointikustannusmuutoksen tuotoiksi 44 miljoonaa ja investoinnin jäännösarvoksi on laskettu 22 miljoonaa.

 

Näillä lähtöoletuksilla on hyöty/kustannussuhteeksi saatu 1,9. Lukuihin on kuitenkin vaikea uskoa, koska niiden perustana olevia oletuksia ei ole esitetty. Vaunuton ratikka on ratikka, jolla ei voi tehdä mitään. Esim. hoito- ja ylläpitokustannukset yllä olevassa arviossa ovat noin 48 500 euroa kilometriä ja vuotta kohti. Tuntuu pieneltä. Raitiotieinfran ylläpitoon on hanketta esiteltäessä ilmoitettu varatuksi 84 000 euroa/kilometri/vuosi eli noin 60 M€ 30 vuodessa, joka summa ei näy hyöty/kustannustarkastelussa.

 

Ratikan tuomia maankäytön tehostumisen ja kiinteistötalouden (mitä tämä muuten ratikan yhteydessä tarkoittaa?) tuottoja on vähintäänkin vaikea täsmällisesti arvioida.

 

Raitiotie merkitsee myös uuden liikennejärjestelmän tulemista bussiliikenteen rinnalle. Kahden järjestelmän ylläpito nostaa väistämättä kustannuksia, jota seikkaa ei taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa ole lainkaan otettu huomioon.

 

Ratikan haittapuoliksi on laskettava myös se, että pysäkkiväli pitenee bussivaihtoehtoon verrattuna. Tämä merkitsee suurta haittaa esim Finninmäen ja Lukonmäen asukkaille, koska bussilinjojen 3 ja 4 loppuminen ratikan myötä poistaa Lukonmäen kohdalla nyt olevat pysäkit. Myös Hämeenkadun pysäkkivälien harveneminen haittaa sen varrella olevissa liikkeissä asiointia. Samoin pysäkin katoaminen kirjastotalo Metson kohdalta vaikeuttaa kirjaston käyttöä.

 

Finninmäen ja Lukonmäen ohella toinen esimerkki ongelmasuunnasta on Multisilta, Peltolammi ja Koivistonkylä joiden asukkaat joutuivat ratikassa ainoastaan maksumiehen rooliin.

 

Ratikan kiskoja ei voi myöskään siirtää. Ratikan myötä suuria alueita kuten Kaukajärvi ja Annala, Lentävänniemi ja Tesoma jäävät paitsioon. Näiden alueiden palvelutaso ei parane, ellei vaihtoyhteyksiä saada todellisuudessa helpoiksi ja nopeiksi.

 

Ratikka liikennemuotona on myös haavoittuva. Yhdenkin vaunun rikkoutuminen tai jumittuminen esim talvella Hervannan valtaväylän ylämäkeen pysäyttää koko liikennöinnin.

 

Ratikan rakentaminen kestää neljä vuotta. Sinä aikana koko Tampereen keskustan liikenne on enemmän tai vähemmän ongelmissa ja keskustan kauppojen ja liikeyritysten saavutettavuus kärsii. Tästä yrittäjille aiheutuvia haittoja ja tulojen menetyksiä ei ole mitenkään arvioitu.

 

Toimivan ratikkaliikenteen rakentaminen Taysin ja Tampereen ammattikorkeakoulun alueelle tulee olemaan vaikeaa alueen liikenteellisen ahtauden vuoksi. Rakennustyön aikana molempien laitosten saavutettavuus vaikeutuu entisestään, mikä haittaa vakavasti niiden toimintaa.

 

 

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry:n jäsenet eivät kuitenkaan yksimielisesti vastusta ratikkaa, vaan osa näkee sen olevan hyvä keino sujuvoittamaan joukkoliikennettä ja kehittämään kaupunkia.

 

Kuntavaalit 9.4.2017 tulevat todellisuudessa ja joka tapauksessa olemaan ratikkavaalit.

 

Nykyisellä valtuustolla ei ole parasta mahdollista mandaattia päättää ratikasta, sillä ratikkakysymys on tullut pintaan vasta edellisten kunnallisvaalien jälkeen.

 

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry esittää, että ratikkapäätöksen tekeminen siirretään vuodella eteenpäin, jotta tamperelaisilla on aito mahdollisuus vaikuttaa miljardiluokan investoinnista päättämiseen!

 

 

 

 

KESKUSTAN TAMPEREEN KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

 

 

 

Esko Erkkilä                                                                 Kalle Kiili

puheenjohtaja                                                             varapuheenjohtaja

 

 

 

******************

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry, Tampereen Keskustan lausunto Tampereen ratikasta,

Keskustan Länsi-Tampereen paikallisyhdistys ry avasi pelin!

Keskiviikko 20.11.2013 - -Esko Erkkilä-

Sain eilen mieluisan tekstiviestin, kun Keskustan Länsi-Tampereen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Raija Moilanen ilmoitti, että paikallisyhdistys on päättänyt ehdottaa kansantaitelija, kansanedustaja Mikko Alataloa kansanedustajaehdokkaaksi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

 

Keskustan Länsi-Tampereen paikallisyhdistyksen ehdotus merkitsee, että Mikko Alatalo on ensimmäinen Keskustan Pirkanmaan piirin paikallisyhdistysten jäsenistä, jota on virallisesti ehdotettu kansanedustajaehdokkaaksi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

 

Kansanedustaja Arto Pirttilahti ilmoitti Keskustan Pirkanmaan piirin syyskokouksessa lauantaina 16.11.2013, että hän on käytettävissä eduskuntavaaliehdokkaana vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Ei varmaan tarvitse odottaa montaakaan päivää, kun jokin Keskustan Pirkanmaan piirin paikallisyhdistyksistä ilmoittaa virallisesti ehdottavansa Pirttilahtea kansanedustajaehdokkaaksi.

 

 

**********

 

Keskustan kansanedustajaehdokkuuden tavoitteleminen vuoden 2015 eduskuntavaaleissa on tiukka päätös, sillä on selvää, että Kataisen-Urpilaisen hallituksen rakenteleman konkurssipesän selvittäminen ei tule olemaan helppo tehtävä.

 

Onneksi – näin vahvasti uskon - kansa antaa vahvan luottamuslauseen Keskustalle vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vaalikampanjassa on keskustalaisten kuitenkin pidettävä mielessä, että ”konkurssin” korjaustoimenpiteet tulevat olemaan raskaita ja niiden toteuttamiseen tarvitaan vahva mandaatti seuraavissa eduskuntavaaleissa.

 

Käytin tarkoituksellisesti termiä ”seuraavissa eduskuntavaaleissa”, sillä ennenaikaiset eduskuntavaalit ovat hyvinkin mahdolliset.

 

*********

 

Toimin Keskustan Tampereen kunnallisjärjestön vaalipäällikkönä vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ja osaan antaa arvoa sille, että ehdokasasettelu on nopeaa ja aktiivista.  En pitänyt lainkaan siitä, että jotkut ehdokkaat pihtasivat ehdokkuuttaan viime tunneille saakka ja sitten ”korvat luimussa” kävivät viime minuuteilla allekirjoittamassa ehdokaspaperit piiritoimistolla.

 

 

*********

 

Keskustan Pirkanmaan piirin piirihallitus on linjannut, että paikallisyhdistysten pitää ilmoittaa ehdottamiensa kansanedustajaehdokkaiden nimet piirihallitukselle 14.2.2014 mennessä.

 

Odotan lähipäivinä ja lähiviikkoina runsaasti ilmoituksia henkilöistä, joita paikallisyhdistykset ehdottavat kansanedustajaehdokkaiksi.

 

*********

 

Oletan, toivon ja pidän todennäköisenä kansanedustajaehdokkaita ilmestyvän Keskustan listoille niin paljon, että saamme Pirkanmaalla järjestää jäsenäänestyksen niistä henkilöistä, jotka pääsevät kansanedustajaehdokkaiksi.

 

Toivon, että jäsenäänestyksiin päädytään myös muissa Keskustan piirijärjestöissä!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Mikko Alatalo, Arto Pirttilahti, eduskuntavaalit 2015, Keskustan Länsi-Tampereen paikallisyhdistys ry, Raija Moilanen, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry, Keskustan Pirkanmaan piiri ry, eduskuntavaalit 2015,

Tampere-lisästä luopuminen olisi lapsiperheiden pettämistä

Lauantai 2.11.2013 - -Esko Erkkilä-

Toimitimme eilen julkisuuteen tiedotteen, jossa toimme julki Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry:n kannan suunnitelmiin, joissa ns. Tampere-lisä poistettaisiin.

Tiedotteemme otsikko on tämän jutun otsikkona ja se kuului näin:

*************

Tampereen Pormestariohjelma 2013-2016 on otsikoitu ”Uusi Tampere, Tervetuloa”.                                    

Pormestariohjelmassa luvataan seuraavaa: ”Perheille tarjotaan monimuotoisia päivähoitopalveluja: päiväkotitoimintaa, lasten kotihoidontuen kuntalisää, perhepäivähoitoa tai kerhotoimintaa.”

Moni lapsiperhe luotti pormestariohjelman selviin kirjauksiin, mutta nyt heidät ollaan pettämässä ja näin heille toivotetaan paremminkin tervemenoa. Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö paheksuu lupausten pettämistä.

Koska päivähoitokulut ovat huomattavasti suurempia kuin Tampere-lisä, odotettu säästö perustuu olettamukseen, että lapset hoidettaisiin silti kotona. Veroton Tampere-lisä on kuitenkin kotihoidon mahdollistaja monelle perheelle. Lisäksi lisän poisto aiheuttaa imagotappion Tampereelle ja ajaa lapsiperheitä naapurikuntiin, joissa heitä osataan arvostaa ja lupauksista pidetään kiinni.


Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö katsoo, että näin nopealla aikataululla tapahtuva lisän lakkauttaminen pettäisi tamperelaiset, jotka ovat luottaneet pormestariohjelmassa mainittuun Tampere-lisän jatkumiseen ja järjestäneet elämänsä sillä olettamuksella.

Mikäli Tampere haluaa luopua Tampere-lisästä, on sen seuraukset selvitettävä ensin huolellisesti sekä annettava lapsiperheille aikaa valmistautua muutokseen vähintään pormestarikauden loppuun saakka.

 

Lisätietoja:

 

Keskustan Tampereen Kunnallisjärjestö ry, johtokunta

 

Antti Juva, puh. 050 511 1716

varapuheenjohtaja

 

Kalle Kiili, puh. 050 480 0277

viestintävastaava


*********


-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tampere-lisä, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry.,

Tampereen Keskusta katsoo eteenpäin!

Tiistai 17.9.2013 - -Esko Erkkilä-

Tampereen kaupunginvaltuusto äänesti eilen paljon puhutusta Rantaväylän tunnelista eli siitä, että aloitetaanko rakennustyöt vai hylätäänkö koko hanke.


Rakennustöiden aloittaminen voitti  lähes viisi tuntia kestäneen keskustelun jälkeen äänin 36 - 31.


Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry ja Keskustan Tampereen valtuustoryhmä toimittivat äänestystuloksen jälkeen medialle tiedotteen, jossa korostimme, että olemme valmiit kaikkien kanssa yhteistyöhön äänestystuloksen jälkeenkin.


Tiedotteemme kuului näin:


*********Tampereen kaupunginvaltuusto päätti, että Rantaväylän tunnelin rakennustyöt aloitetaan.

 

Tampereen keskustalaisissa oli tunnelin puolustajia ja sen vastustajia.

 

Tunnelikysymyksestä huolimatta Tampereen keskustalaisten keskinäinen yhteistoiminta on ollut koko ajan saumatonta ja on sitä jatkossakin. Yksituumaisuudelle on antanut vauhtia se myötätuuli, jota Keskustan toimintaa kohtaan tunnetaan valtakunnallisesti.

 

Tampereen Keskusta toivoo, että vastakkainasettelut puolueiden välillä ja puolueiden sisällä nyt unohdetaan ja aletaan tehdä yhdessä töitä Tampereen hyväksi.

 

Kaupungin taloustilanteen korjaaminen on monien muiden haasteiden ohella keskeinen tavoite, jonka kuntoon laittaminen on tärkeää.

 

Keskusta haluaa olla avoin eri suuntiin ja pyrkii kaikin tavoin siihen, että Tampereella saataisiin yhteisten asioiden hoitamiseen uusi alku.

 

 

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry


Esko Erkkilä

puheenjohtaja           
 Keskustan Tampereen valtuustoryhmä

 

Timo Hanhilahti

puheenjohtaja

 

 

Lisätiedot:

 

Esko Erkkilä, 050 556 4878

Timo Hanhilahti, 040 800 4906

2 kommenttia . Avainsanat: Keskusta, Tampereen Keskusta, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry, Keskustan Tampereen valtuustoryhmä, Rantaväylän tunneli,

Mikko Alatalo: "Koko Pirkanmaata on kehitettävä!"

Keskiviikko 12.6.2013 - -Esko Erkkilä-

Pirkanmaan maakuntavaltuusto kokousti 10.6.2013 ja kokouksen tärkein asia oli linjata maakunnan päättäjien mielipide Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista.

 

Keskustan ryhmäpuheenvuoron käytti kansanedustaja Mikko Alatalo ja hyvän puheenvuoron käyttikin.

 

Kansanedustaja Alatalo osoitti olevansa koko Pirkanmaan puolestapuhuja ja siitä annan suuren tunnustuksen senaattorillemme.

 

Maakuntavaltuusto on forum, jossa pitäisi unohtaa nurkkakuntaisuus ja katsoa asioita maakunnan parhaan kannalta – tässä Mikko Alatalon puheenvuoro täytti kaikki hyvälle puheenvuorolle asetettavat kriteerit.

 

Kansanedustaja Mikko Alatalon puhe on luettavissa Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry:n nettisivuilta – www.tampereenkeskusta.fi – ja siihen on myös linkki kunnallisjärjestömme facebook-sivuilta, jonne löytää facebook-haulla ”Tampereen Keskusta”. Kiitokset kunnallisjärjestömme tiedotusasioita hoitaville Titta Mattilalle sekä Kalle Kiilille!

 

Kansanedustaja Mikko Alatalon käyttämä Keskustan ryhmäpuheenvuoro Pirkanmaan Maakuntavaltuustossa 10.6.2013 löytyy myös Pirkanmaan maakuntaliiton nettisivuilta www.pirkanmaa.fi kohdasta ”Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdoista pidetyt ryhmäpuheenvuorot 10.6.2013”.

 

Tutustu Alatalon puheenvuoroon ja toteat varmaan, että kyseessä on koko Pirkanmaan parasta ajavan maakuntavaltuutetun ja kansanedustajan puheenvuoro!

 

Tässä kopioituna Alatalon puheenvuoron ydinkohdat:

 

 •  Ydinkaupungin johtava asema ei ole missään vaiheessa uhattuna.

 • Tampereen seudun hyvinvointi tukee koko maakuntaa, kun työnjako seutujen kesken selviää.

 •  Seutukeskusten rooli on tärkeä liikenteessä, opetuksessa ja yritystoiminnassa.

 •  Seutukeskuksille tulee antaa riittävät mahdollisuudet kehittää nykyisiä ja entisiä kuntakeskuksia nykyaikaa vastaaviksi ja edistyviksi taajamiksi.

 •  Esitetyistä maakuntakaavan vaihtoehdoista mikään ei sellaisenaan ole optimaalinen, mutta Tähdet 2-monikeskusmalli on tasapainoinen ja koko maakuntaa kehittävä maankäytön perusta, jossa myös aurinko paistaa ja planeetat kulkevat

 

 •  Maaseudun kylät ovat maakunnan voimavara. Yritystoiminta ja asuminen kylissä pitää kylien maiseman kunnossa ja vetää kaupunkien ihmisiä vapaa-ajan viettoon. Näillä alueilla voidaan tuottaa lähiruokaa ja bioenergiaa. Metsävaltaisella Pirkanmaalla on myös kauppatasetta auttava valtakunnallinen tehtävä teollisuuden ohella. Ympäristöä huomioiden realistisella luontosuhteella!

 

Pari kuvaa, jotka muistuttavat, että koko Pirkanmaata on kehitettävä!

 

 

maakuntavaltuusto1

 

Kotieläintalous on Pirkanmaalla pidettävä elinvoimaisena. On hieno asia, että Valio Oy panostaa Tampereen jalostuslaitoksensa kehittämiseen 30 miljoonaa euroa!

Valion investointipäätös merkitsee, että vakaviin talousongelmiin ajautuneella Tampereella elintarviketeollisuuden työpaikat säilyvät ainakin maidonjalostusteollisuudessa.

 

 

maakuntavaltuusto2

 

Voimaperäinen maatalous on jatkossakin Pirkanmaan selkäranka.

 

 

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Mikko Alatalo, kansanedustaja Mikko Alatalo, Pirkanmaan Liitto, Pirkanmaan maakuntakaava 2040, Pirkanmaan maakuntavaltuusto, Keskustan ryhmäpuheenvuoro, Keskusta Pirkanmaa, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö,

Ystävän, tuttavan, sukulaisen, naapurin tai liikekumppanin merkkipäivä on aina juhlatilaisuus myös itselle

Sunnuntai 7.4.2013 - -Esko Erkkilä-

Olen saanut lukemattomat kerrat osallistua tuttavien, sukulaisten, naapurien, liiketuttavien tai muiden ”kylänmiesten” ja ”kylännaisten” merkkipäiväjuhliin.

 

Ne ovat aina olleet hienoja hetkiä arjen keskellä.

 

Sain huhtikuun viidentenä osallistua kansanedustaja Arto Pirttilahden 50-vuotisjuhlille.

 

Artolla tuli 50-vuotta täyteen jo edellispäivänä, mutta eduskunnan kyselytunti piti päivänsankarin juhlapäivänään tiiviisti Helsingissä.

 

arto501

 

Olin Keskustan Tampereen kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja Antti Juvan (vasemmalla) kanssa onnittelujonossa Pirkanmaan Keskustanaisten toiminnanjohtaja Pilvi Kärkelän (toinen vasemmalta) ja Keskustan Pirkanmaan piirin toiminnanjohtajan Ritva Männistön ja puheenjohtaja Pertti Hakasen jälkeen.

Synttärijuhlapaikkana oli Mänttä-Vilppulan kaupungintalon Valtuustosali.

 

 

arto502

 

Syntymäpäiväsankari oli tapansa mukaan nauravainen ja hyvällä tuulella – päivänsankarin hyvätuulisuus tarttui myös juhlaväkeen.

 

 

arto503

 

Kansanedustaja ja agrologi-veli Arto Pirttilahti otti onnittelut vastaan yhdessä vaimonsa Eijan kanssa.

Tässä ovat onnitteluvuorossa Keskustan Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Pertti Hakanen ja toiminnanjohtaja Ritva Männistö.

 

 

arto504

 

Pirkanmaan Keskustanaisten toiminnanjohtaja Pilvi Kärkelä luovutti Pirttilahdelle viirin ja ei langennut siihen kompaan, josta pelottelin. Pilvi ei siis luovuttanut Pirttilahdelle viikunavaaria, vaan vaakunaviirin!

 

 

arto505

 

Eija Pirttilahdella on oma käsityöalan yritys - Sammallammas - ja se näkyi, sillä Pirttilahden pariskunnan takana onnitteluja vastaanottaessa seisoi hauskat Eijan valmistamat kolme kettua!

 

 

arto506

 

Myös tarjoilupöydän koristeena oli emännän valmistamia viehättäviä huovutustekniikalla valmistettuja kukkia!

 

**********

 

En malta olla kertomatta pienoista uutista, jonka Arto Pirttilahti kertoi, kun annoin hänelle tunnustusta jämäkästä esiintymisestä puheenjohtaja Juha Sipilän rinnalla eduskunnan televisioiduissa täysistunnoissa.

 

Arto kertoi, että Juha Sipilä on lähipäivinä siirtymässä eduskunnan istumajärjestyksessä lähemmäs puhemiestä nykyiseltä paikaltaan!

 

*********

 

Totesin pienessä onnittelupuheessani, että tamperelaiset arvostavat kansanedustaja Arto Pirttilahden toimintaa Pirkanmaan ja Tampereen hyväksi.

 

Pirttilahti vastasi, että Pirkanmaan keskuskaupungin menestyminen on tärkeää koko Pirkanmaalle ja sen vuoksi hän pyrkiikin kaikissa yhteyksissä toimimaan Tampereen parhaaksi!

 

Kiitokset näistä sanoista Arto!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Arto Pirttilahti, Mänttä-Vilppula, Pohjaslahti, sammallammas, www.sammallammas.fi, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry, Keskustan Pirkanmaan piiri, Pilvi Kärkelä, Pertti Hakanen, Ritva Männistö, Antti Juva,

Keskustan ponsiesitys koskien Tampereen kaupungin lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta sai kannatusta yli puoluerajojen

Perjantai 22.3.2013 - -Esko Erkkilä-

Tampereen Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti…


hanhilahti

…esitti Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.3. alla olevan ponsiesityksen koskien Tampereen kaupungin lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta.

 

Esitys sai äänestyksessä 15 ääntä, joten yli puoluerajojen nähtiin ongelmallisena se, että kaupunginvaltuuston sijaan kaupunginhallitus antaa lausunnon näin merkittävästä asiasta.

 

*********

 

Ponsiesitys:

 

Sen lisäksi, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi valtuusto toteaa, että sitä ei ole valmisteltu avoimuudella, jota kaupungin johto on korostanut.

 

Päätösvalmistelu heikentää valtuuston asemaa, kun tarve on päinvastainen.

 

Kaupunginvaltuuston viime kokouksessa yksimielisesti hyväksymä ponsi yhteisen valmistelun periaatteesta jää tässä asiassa toteutumatta.

 

**********

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestön puheenjohtajana totean, että Timo Hanhilahden esittämä ja Tampereen Sitoutumattomat ry:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Oksasen kannattama ponsiesitys vastaa Keskustan Tampereen kunnallisjärjestön kantaa.

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tampereen kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta, Timo Hanhilahti, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti, Lasse Oksanen, Tampereen Sitoutumattomat ry, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry,

Onko Tamperetta johdettu kissantalutustekniikalla kuusi vuotta?

Lauantai 27.10.2012 - -Esko Erkkilä-

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry ideoi Pormestaripaneelin ja se järjestettiinkin Monitoimitalo 13:n Wivi Lönn –salissa eilen eli 26.10.2012.

 

Kutsuimme paneeliin kaikki Tampereen kaupunginvaltuustossa olevat ryhmät.

 

Sain olla tilaisuuden järjestelyissä mieluisassa ”juoksupojan” roolissa ja houkutella tilaisuuteen eri puolueiden edustajia!

 

Onnistuimme järjestelyissä hyvin, sillä mukaan tulivat kaikki Tampereen kaupunginvaltuustossa edustettuina olevat puolueet.

 

 

Wivijuontajat

 

Saimme Pormestaripaneeliin yhteistyökumppaniksemme Tamperelainen –lehden. Sen päätoimittaja Sakari Nupponen (oikealla) toimi paneelin johdattelijana ja hänen apunaan oli valtio-opin dosentti Pertti Timonen (vasemmalla).

 

 

Panelisteina olivat aakkosjärjestyksessä vasemmalta oikealle eri puolueiden tamperelaiset ykköshenkilöt:

 

 

wivimikkojaatanas

 

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltonen ja SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Atanas Aleksovski.

 

 

wivitimojasatu

 

 

Keskustan pormestariehdokas Timo Hanhilahti ja europarlamentaarikko Satu Hassi, joka on valmis vihreiden pormestariehdokkaaksi.

 

 

Wivijarijalauri

 

 

SKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja ja pormestariehdokas Jari Heinonen sekä kristillisdemokraattien pormestariehdokas Lauri Kangasniemi.

 

 

wivileenajahannu

 

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen ja Tampereen Sitoutumattomien pormestariehdokas Hannu Soro.

 

 

wiviveltto

 

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Pertti Virtanen saapui Pormestaripaneeliin hieman ”myöhäjunassa”, mutta hän paikkasi asian ja poistui paneelista muita aikaisemmin.

 

 

Paneelin eräs mielenkiintoisimmista osioista oli, kun panelistit saivat antaa kouluarvosanan pormestari Timo P. Niemiselle, joka kuuden pormestarivuoden jälkeen nyt on siirtymässä sivuun.

 

 

Juontaja Sakari Nupponen laski panelistien antamien arvosanojen perusteella Timo P. Niemiselle ”päästötodistuksen” arvosanaksi 8,17! Kelpo saavutus Tampereen ensimmäiselle pormestarille.

 

 

Niemisen pormestarityötä arvioitaessa europarlamentaarikko Satu Hassi kehitti aivan uuden termin kuvaamaan Timo P. Niemisen johtamistyöskentelyä. Satu Hassi luonnehti pormestari Niemisen johtamistyyliä ”kissantalutustekniikalla” johtamiseksi. Näin kertoo Tamperelainen nettisivuillaan Hassin luonnehdinnasta: ”Timo P. Nieminen on ohjaillut kissantalutustaktiikalla asioita haluamaansa suuntaan.”

 

Tiedän kokemuksesta, että kissan tai ainakin kissojen johtaminen on taitolaji, sillä nuoruudessani mursin ranteeni, kun yritin johtaa kissoja iltalypsypaikalta navetalle.

 

Koen aidosti, että Satu Hassin luonnehdinta kertoo arvostuksesta pormestari Timo P. Niemisen johtamistyyliä kohtaan.

 

 

***************

 

On myönnettävä, että erityisesti kokoomus ja SDP eivät aluksi olleet ilahtuneita, kun ilmoitimme järjestävämme Pormestaripaneelin ja kutsuvamme siihen kaikkien puolueiden pormestariehdokkaat. Vasemmistoliitto lähti helposti mukaan ja vihreiden paikallisilta emme edes kysyneet, vaan turvauduimme suoriin suhteisiimme Satu Hassiin.

 

Meidän keskustalaisten mielihyvä oli suuri, kun paneelin jälkeen kaikki kilvan kiittivät Keskustaa ja Tamperelaista hienon tilaisuuden järjestämisestä!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry, Pormestaripaneeli, Keskustan Pormestaripaneeli, Tamperelainen, Sakari Nupponen, Pertti Timonen, Mikko Aaltonen, Atanas Aleksovski, Timo Hanhilahti, Satu Hassi, Jari Heinonen, Lauri Kangasniemi, Leena Kostiainen,

Keskustan kunnallisvaaliehdokkaat muodostavat itsenäisesti oman käsityksensä Tampereen suurhankkeisiin

Perjantai 19.10.2012 - -Esko Erkkilä-

Tamperelaisille on muodostunut käsitys, että Keskustan kunnallisvaaliehdokkaat kannattaisivat yksimielisesti Tampereen suurhankkeista vaikkapa Rantaväylän tunnelia.

 

Näin ei ole, vaan Keskustan kunnallisvaaliehdokkaiden keskuudessa mielipiteiden kirjo suurhankkeista on laaja.

 

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry toimitti keskiviikkona 17.10.2012 julkisuuteen tiedotteen, jossa kerroimme kuntalaisten aidoista vaikuttamismahdollisuuksista suurhankkeisiin, kun hän valitsee ehdokkaakseen keskustalaisen kunnallisvaaliehdokkaan.

 

Tiedotteemme kuului näin:

 

**************

 

 

Kuntalaisilla on nyt aito mahdollisuus vaikuttaa Tampereen suurhankkeisiin

 

 

Tampereen Keskusta tarjoaa tamperelaisille aidon mahdollisuuden vaikuttaa Tampereen suurhankkeisiin.

Keskusta kannattaa suoran kansanvallan lisäämistä ja sen mielestä esim. kansanäänestys Rantaväylän tunnelista olisi pitänyt toteuttaa. Koska tämä mahdollisuus estettiin, on Keskusta jo keväällä ottanut kannan, että kunnallisvaalien yhteydessä äänestäjillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa tahtonsa mukaan tuleviin suurinvestointeihin.

Keskustan ehdokkailla, kuten kuntalaisillakin on omat henkilökohtaiset mielipiteet, koskivatpa ne sitten Rantaväylän tunnelia, tekopohjavesihanke Tavasea tai Areenaa.

Tämän takia Keskusta antaa vapaat kädet ehdokkaille muodostaa oma kantansa ilman puolueen määräämää jyräämistä.  Kansanvallassa äänestäjällä on valta ja nyt jokaisen äänellä on merkitys, kertoo Tampereen Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Antti Juva.

Keskusta muistuttaa myös, että jokainen esillä ollut suurinvestointi on paitsi Tampereen myös koko seutukunnan hanke. Tämänkin takia seudullisen yhteistyön kehittäminen ilman Suur-Tampere -vouhotusta on nyt tarpeen

 

 

Lisätietoja:

 

Tampereen Keskustan kunnallisjärjestön pj Antti Juva p. 050 511 1716

                                         

Vaalipäällikkö Esko Erkkilä p. 050 556 4878

 

******************

 

Tiedotteessa ei ollut mitään uutta meille keskustalaisille, mutta katsoimme tarpeelliseksi kertoa itsestäänselvyyden myös kaikille tamperelaisille.

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Rantaväylän tunneli, Tavase, pikaratikka, Kansi ja Areena, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry, Suur-Tampere, Suur-Tampere -vouhotus,

Keskustan kunnallisvaaliehdokkaiden määrä Tampereella kohosi kaikkien aikojen suurimmaksi

Keskiviikko 19.9.2012 - -Esko Erkkilä-

Kunnallisvaaliehdokkaiden ilmoittamisaika kuntien Keskusvaalilautakunnille päättyi eilen klo 16.00.

 

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry:n vaaliasiamiehenä sain hoitaa ehdokaslistamme Tampereen Keskusvaalilautakunnalle. Teimme sen kaksivaiheisesti eli veimme pääjoukon ehdokassuostumukset Keskusvaalilautakunnalle jo maanantaina ja täydensimme listaa vielä eilen.

 

Olen tyytyväinen Keskustan menestymiseen ehdokasasettelussa, sillä pääsimme Tampereella kaikkien aikojen suurimpaan ehdokasmäärään.

 

Keskustan listoille asettui ehdokkaita kaikkiaan 62 henkilöä eli kolme enemmän kuin edellisellä kerralla vuonna 2008!

 

Keskustan ehdokkaiksi oli todellista pyrkyä kahtena viimeisenä päivänä, sillä silloin saimme kirjata ehdokkaiksi ilmoittautuvien ryntäystä kiireen kanssa.

 

VTT Paavo Väyrysen mainio menestyminen Tampereella presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella, puheenjohtaja Juha Sipilän vakuuttava esiintyminen Tampereella järjestetyissä tilaisuuksissa ja Keskustan valtakunnallisen politiikan onnistuminen olivat syitä hyvään ehdokastilanteeseemme.

 

Apulaispormestari Timo Hanhilahden onnistuminen tehtävässään toi useita uusia ehdokkaita Keskustan listoille.

 

Tässä luettelo niistä Keskustan kunnallisvaaliehdokkaista, joiden suostumuksen sain olla viemässä Tampereen Keskusvaalilautakunnalle maanantaina ja tiistaina:

 

 

Aaltonen

Tarmo

automaatioteknikko, yrittäjä

 

Alatalo

Mikko

kansanedustaja, yrittäjä

 

Alatalo

Seija

koulunkäyntiavustaja

 

Back

Eva-Lisa

tutkimushaastattelija

(sitoutumaton)

Erkkilä

Esko

raaka-ainepäällikkö, agrologi

 

Hanhilahti

Timo

apulaispormestari

 

Hanhilahti

Vilhartti

yhteiskuntatieteiden ylioppilas

 

Heikkilä

Lauri

opiskelija

 

Hieta

Risto

myymäläpäällikkö

 

Hirvenoja

Arja

vahtimestari, järjestyksenvalvoja

 

Hirvenoja

Tiina

opiskelija, myyjä

 

Härkönen

Aira

yrittäjä, omaishoitaja

 

Jalonen

Jussi

fil.lis., historiantutkija

 

Jonoff

Johannes

pääsihteeri, seniori

 

Juntunen

Mervi

mielenterveyshoitaja

 

Juva

Antti

diplomi-insinööri, kehittämispäällikkö

 

Järvinen

Matti

rakentaja, yrittäjä

 

Kangas

Arja-Liisa

kouluttaja, kiinteistönvälittäjä

 

Karhunen

Jorma

yrittäjä, tv-kuvaaja

 

Karinkanta

Mervi

markkinointiassistentti

 

Karjalainen

Marja

yrittäjä

(sitoutumaton)

Karppila

Iina

opiskelija

 

Karvonen

Juha

agronomi, lääkäri

 

Kauppila

Reijo

valtiotieteen tohtori, psykologi

(sitoutumaton)

Kiili

Kalle

tuotekehitysinsinööri, luottamushenkilö

 

Kiiski

Anna

toimistosihteeri

 

Koppanen

Mikko

insinööri, tekninen asiantuntija

 

Kotti

Anne

myyntipäällikkö

 

Kuitunen

Jorma

yrittäjä

 

Leppänen

Jenna

opiskelija

 

Mattila

Jukka

automaatioinsinööri (AMK)

(sitoutumaton)

Mattila

Titta

yrittäjä, sosiaalikasvattaja

 

Mikkonen

Matleena

hall. yo., opiskelija

 

Minkkinen

Tuula

psykologian tohtori

 

Moilanen

Raija

sairaanhoitaja, järjestöpäällikkö

 

Mäki-Korte

Timo

eläkeläinen

 

Mäkinen

Terhi

diplomi-insinööri, HR-kouluttaja

 

Mäki-Tanila

Eero

kuntajohtaja, HM

(sitoutumaton)

Männistö

Ritva-Liisa

toiminnanjohtaja

 

Nurminiemi

Sulo

lihamestari

 

Ollinkoski

Seppo

metallimies, eläkeläinen

 

Paldanius

Niilo

työnjohtaja

 

Pitkänen

Ari

hortonomi, ostaja

 

Porola

Sanna

Sales and Project Controller

 

Puhakka

Tomi

opiskelija

 

Railo

Ville

kouluttaja

 

Rajasalo

Anne

ravintolatyöntekijä

 

Rajasalo

Jari

reaktoriasentaja

 

Rantaviita-Tiainen

Anna-Kaarina

merkonomi, kaupunginvaltuutettu

 

Roth

Joakim

opiskelija, hall. yo

 

Räihä

Tuomo

kuntajohtaja, HM

 

Saarimaa

Timo

taksiautoilija

 

Taivalsalmi

Timo

yleislääketieteen erikoislääkäri

 

Tapaninaho

Jorma

eläkeläinen

 

Tarkkonen

Jouko

yrittäjä

 

Trauss

Mickael

opiskelija

(sitoutumaton)

Tukia

Timo

konesähköasentaja

 

Tuokko

Eeva

filosofian tohtori

 

Uluöz

Kenan

parturi

 

Valorinta

Jari

osastolääkäri

 

Wigelius

Kirsti

yrittäjä

(sitoutumaton)

Vuorinen

Mia

talouspäällikkö

 

 

 

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry:n vaalipäällikkönä kiitän kaikkia Keskustan listoilta kaupunginvaltuustoon pyrkiviä kunnallisvaaliehdokkaitamme ja toivotan Teille menestystä vaalikampanjassanne.

 

Olosuhteet ovat meille otolliset saavuttaa tavoitteeksi asettamamme kuuden kaupunginvaltuutetun valtuustoryhmä! Kaikki sen yli tulevat valtuustopaikat ovat extraa, mutta hyvin tervetulleita ja ansaittuja nekin!

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry, Keskustan kunnallisvaaliehdokkaat Tampereella 2012, Paavo Väyrynen, Juha Sipilä, Timo Hanhilahti,

Paperilennokit ja kokemukset valkosipulin viljelystä olivat suosittuja kiinnostuksen kohteita Hämeenpuiston ystävien järjestämässä Puistofiestassa Tampereella

Maanantai 13.8.2012

Hämeenpuiston Ystävät on Tampereen kaupungin, Hämeenpuiston asukkaiden ja yrittäjien yhteinen hanke Hämeenpuiston elävöittämiseksi.


Se järjesti Hämeenpuistossa Puistofiestan sunnuntaina 12.8.2012.

 

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry sekä Maaseudun Sivistysliiton Tampereen opinto- ja kulttuuriyhdistys ry olivat yhteisellä osastolla mukana tapahtumassa.

 

Hoidin yhdessä Tarmo Aaltosen osastollamme kaikki esittelyt koko mielenkiintoisen tapahtuman ajan.

 

 

fiesta1

 

Tarmo Aaltonen on kehittänyt paperilennokkien rakentelusta taiteen…

 

 

 

fiesta2

 

 

…ja hänen paperilennokkinsa olivatkin koko tapahtuman ajan suuren kiinnostuksen kohteena. 

Tarmo valmisti viisituntisen tapahtuman aikana lähes 200 paperilennokkia ja kaikki ne matkasivat tyytyväisten lasten mukana Hämeenpuistosta lasten koteihin.

 

 

fiesta3

  

Minä keskityin arvuuttelemaan kahden yli metrisen valkosipuliyksilön kanssa, että mikä kasvi on kyseessä. 

Tapasin päivän aikana lukemattomia valkosipulin ystäviä, joille valkosipulin viljelytekniikka oli uusi asia. 

Kirjallisuustieto kertoo, että valkosipuli kasvaa puolimetriseksi, mutta meillä puolimetristä valkosipulia pidetään osoituksena viljelyn epäonnistumisesta. On toki tunnustettava, että kasvin kokonaispituus ei ole tärkeintä vaan se, että sipulin muodostamat kynnet ovat kookkaita. 

Esittely-yksilöni olivat nostettu maasta edellisiltana ja suuren kokonsa ansiosta ne herättivät ihailua.

 

 

fiesta4

 

 

Saimme näyttelyosastomme valmiiksi hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.

Tässä on osastomme ennen näyttelyn avaamista!

 

 

Laskeskelimme, että osastollamme vieraili tapahtuman aikana nelisensataa paperilennokeista ja valkosipulista kiinnostunutta henkilöä. Oli mukava jutella heidän kanssaan ja ehkä pystyin antamaan heille jotain uutta tietoa valkosipulinviljelystä!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: paperilennokit, valkosipuli, valkosipulin viljely, valkosipulin viljelyohjeet, Tarmo Aaltonen, MSL-Tampere, Maaseudun Sivistysliiton Tampereen opinto- ja kulttuuriyhdistys ry, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry, Hämeenpuiston ystävät, Puistofiesta,

Sentteri hypähti uudelle tasolle!

Torstai 3.3.2011 - -Esko Erkkilä-

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry:n ja Keskustan Pirkanmaan piiri ry:n yhteishanke Sentteri, hypähti uudelle tasolle, kun tiistaina maaliskuun 1. päivänä saimme näyteikkunaan pyörimään Keskustan pirkanmaalaisia kansanedustajaehdokkaita esittelevän diasarjan.

Diasarjasta kiitokset Jorma Kuituselle, Ritva Männistölle sekä Teppo Erkkilälle.

Keskusta asettaa Pirkanmaan vaalipiiriin täyden määrän ehdokkaita eli 18 ehdokasta.

Sentterin ikkunassa nyt pyörivä diasarja esittelee jokaisen ehdokkaan kuvan kera.

Diasarja esittelee ehdokkaat kolmeen kertaan ja kolmella erilaisella kuvalla. Jokaisen dian tekstinä on ehdokkaan keskeisimpänä pitämät asiat, joita hän haluaa painottaa vaalityössään ja sitten aikanaan Arkadianmäelle päästyään.

Diasarja alkaa päättymisensä jälkeen uudestaan, joten Keskustan ehdokkaat ovat ”tavattavissa” Sentterissä ympäri vuorokauden ja seitsemänä päivänä viikossa.

Sentterin osoite on Hallituskatu 7.

Sentterin löytää vaikkapa tällä ohjeella:

”Kolmekymmentä askelta Kauppahallin Hallituskadun puoleiselta sisäänkäynniltä kohti Takoa ja kadun vastakkaiselta puolelta”!

Tässä on kuva Sentterin julkisivusta:

 

pict1218.jpg

 

Diasarja on kuvanottohetkellä ollut Ari Lamminmäen esittelydian kohdalla.

 

-Esko Erkkilä-

Sentteri-isäntä

2 kommenttia . Avainsanat: Sentteri, Hallituskatu 7, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry, Keskustan Pirkanmaan piiri ry, Jorma Kuitunen, Ritva Männistö, Teppo Erkkilä,